ТИМ ООД извършва търговия, дистрибуция и логистика на едро и дребно на бира и безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, минерална вода и натурални сокове на територията на области Велико Търново, Шумен и Плевен.

тим оод,търговия на едро и дребно,дистрибуция на едро и дребно,логистика на едро и дребно,бира,безалкохолни напитки,български и вносен алкохол,минерална вода,натурални сокове,велико търново,шумен,плевен

ТИМ ООД извършва търговия, дистрибуция и логистика на едро и дребно на бира и безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, минерална вода и натурални сокове на територията на области Велико Търново, Шумен и Плевен.

тим оод,търговия на едро и дребно,дистрибуция на едро и дребно,логистика на едро и дребно,бира,безалкохолни напитки,български и вносен алкохол,минерална вода,натурални сокове,велико търново,шумен,плевен

ТИМ ООД извършва търговия, дистрибуция и логистика на едро и дребно на бира и безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, минерална вода и натурални сокове на територията на области Велико Търново, Шумен и Плевен.

тим оод,търговия на едро и дребно,дистрибуция на едро и дребно,логистика на едро и дребно,бира,безалкохолни напитки,български и вносен алкохол,минерална вода,натурални сокове,велико търново,шумен,плевен

Категории напитки

Начало   »   За ТИМ

„ТИМ“ ООД е създадено през 2003 г. Основният предмет на дейност на дружеството е търговия, дистрибуция и логистика на едро и дребно с безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, минерална вода и натурални сокове на територията на области  Велико Търново, Шумен, Плевен и Ловеч. Компанията има добре развит търговски екип, който спомага за осъществяване на продажбените процеси и превръщането на „ТИМ“ ООД в лидер на пазара, на който работи. Процесът по обслужване на клиентите е на високо ниво, защото компанията работи проактивно спрямо пазара и продава решения , а не продукти. Изгражда свой стил на продажби, който целенасочено я води към превръщането и в национална компания.

 

На 01 октомври  2013 г.  „ТИМ“ ООД започна реализирането на  проект BG051PO001-2.3.03-1060, Гарантиране на здравето и безопасността при работа в „ТИМ” ООД .

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-04-01003  се изпълнява в рамките на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”;  Приоритетна ос 2:  Повишаване на производителността и адаптивността на заетите; Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място по ОПРЧР. Периодът на изпълнение на проекта е 10 месеца. Общата стойност на договора е 80 040,62 лв.

Общата цел на проекта е: Подобряване на условията на труд в ТИМ ООД и повишаване на ефективността на производството  при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности: Анализ на моментното състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ТИМ ООД; Закупване на лични предпазни средства; Публичност и информация

 

Всички дейности по проекта са подбрани така, че да гарантират устойчивостта на резултатите във финансово и в институционално отношение както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

 

В краткосрочен аспект:

В центъра на вниманието на ръководството на ТИМ ООД  винаги стои и ще продължава да стои въпросът за здравето и безопасността на труда на зеатите лица в дружеството.  Направените препоръки в анализа ще бъдат взети предвид, ще се се реализират съответните идентифицирани мерки, водещи до подобряване на условията на труд в ТИМ ООД.

В дългосрочен аспект:

Дружеството ще използва резултатите от анализа по отношение на бъдещите мерки за подбряване и гарантиране на  здравословните и безопасни условия на труд на служителите. В този смисъл, ТИМ ООД ще продължи да инвестира в подобряване на условията на труд и намаляване на риска от професионални заболявания и трудов травматизъм по отношение своите настоящи и бъдещи служители.

Заложените по проекта дейности са фокусирани върху осигуряване на висококачествена заетост при гарантирани стандарти за здравословни и безопасни условия на труд.

Вход потебители
E-mail
Парола
Запомни ме

 
Категории напитки
категория:
цена от   до      
ключови думи: